Windykacja


Ściąganie długów


Czyszczenie bilansów


Upadłość spółek


Odpisy aktualizujące należności

Aktualności

Skontaktuj sięObornicka 330,
60-689 Poznań+48 68 452 15 00

kontakt@maxinkasso.pl

Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności wynika z nadrzędnych zasad rachunkowości, tj.:

 • zasady ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości przez aktywa,
 • zasady współmierności (art. 6 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą w księgach rachunkowych oraz przy ustalaniu wyniku finansowego jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
 • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 • należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Do aktywów nie zalicza się więc należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych.

Przedawnienie należności

Przedawnienie należności następuje w przypadku upływu czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego, przewidywanego prawem (art. 117-125 Kodeksu cywilnego; dalej: k.c.).

Terminy przedawnień są następujące:

 • roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (art. 118 k.c.),
 • roszczenia z tytułu sprzedaży rzeczy dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy – 2 lata (art. 554 k.c.),
 • roszczenia z tytułu sprzedaży energii i praw – 2 lata (art. 555 k.c.),
 • roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego – 6 lat (art. 125 k.c.),
 • roszczenia wynikające z umowy o dzieło – 2 lata (art. 646 k.c.),
 • roszczenia o wynagrodzenie według umowy zlecenia – 2 lata,
 • należności i roszczenia wynikające ze stosunku pracy – 3 lata,
 • należności i roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych – z upływem jednego roku od dnia, w którym zakład pracy uzyskał informację o wyrządzeniu szkody,
 • należności zagraniczne ulegają przedawnieniu po upływie terminu przewidywanego w prawie, pod którego rządami zawarto umowę z kontrahentem zagranicznym.

Bieg przedawnienia przerywa i zaczyna na nowo każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przedsięwzięta w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, oraz uznanie roszczenia przez kontrahenta m.in. w postaci potwierdzenia salda.

Nasz adres

Obornicka 330, 60-689 Poznań

Telefon

+48 68 452 15 00

Email

kontakt@maxinkasso.pl