Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Z roku na rok wzrasta zadłużenie osób prywatnych i przedsiębiorców, tak w Polsce, jak i na całym świecie. Sprzedaż długów firmie windykacyjnej to jeden z szybkich i skutecznych sposobów na pozbycie się wierzytelności i odzyskanie płynności finansowej. Alternatywą dla bezpośredniej sprzedaży długów jest ogłoszenie długu na tzw. giełdzie długów. Giełda długów pozwala na przeniesienie wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią, niekoniecznie firmę windykacyjną i odzyskanie w ten sposób części lub całości długu.

Jak sprzedać dług?

Sprzedaż długu to najprostszy sposób na uwolnienie środków i poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jest jednak wieloma czynnikami, a co za tym idzie może się okazać, że nie każda wierzytelność spełnia warunki kwalifikujące ją do nabycia. Zbyć możemy wierzytelność w sytuacji, w której faktury są już wymagalne tj. upłynął termin ich zapłaty. Dodatkowym warunkiem wymaganym przez większość firm windykacyjnych jest odpowiednie udokumentowanie wierzytelności – w przypadku należności za zrealizowaną usługę wierzyciel powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą wykonanie usługi, podobnie sprawy mają się w przypadku sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności, wymagane są dokumenty potwierdzające odbiór przez dłużnika zamówionego towaru. W sytuacji, w której wierzytelność spełnia wszystkie warunki kwalifikujące ją do sprzedaży, firma windykacyjna przedstawia ofertę zakupu.

Czy oferta zakupu wierzytelności jest równa wartości faktury?

Decydując się na sprzedaż wierzytelności musimy się liczyć z tym, że szybie uwolnienie środków finansowych poniesie za sobą pewną stratę. Na ogół wierzytelności są nabywane za ceny niższe niż wartości, na jakie opiewają faktury czy umowy między wierzycielem a dłużnikiem. Jest to spowodowane kosztami obsługi wierzytelności oraz kosztami
potencjalnego postępowania sądowego i komorniczego, które będzie musiała ponieść firma windykacyjna jako nabywca wierzytelności w celu ich wyegzekwowania. Mimo to, z perspektywy przedsiębiorcy możliwość odzyskania znacznej części wierzytelności w krótkiej perspektywie czasu jest bardziej opłacalna niż długotrwały proces windykacji, który i tak swój finał może znaleźć przed sądem.

Do podstawowych kryteriów wyceny wierzytelności zalicza się opinię prawną dokumentacji oraz ocenę ryzyka. Jako, że każdy przypadek jest inny kryteria oceny wierzytelności są w każdym przypadku określane indywidualnie. W zależności od potrzeb wierzyciel może sprzedać pojedynczą wierzytelność (np. jedną fakturę) lub cały pakiet wierzytelności.

Czy każda firma windykacyjna oferuje skup wierzytelności?

Skup wierzytelności nie jest usługą standardowo oferowaną przez każdą firmę windykacyjną. Na rynku działają również firmy, które nie specjalizują się w windykacji należności, ale w ich skupowaniu. Przed podpisaniem umowy cesji długu lub sprzedaży długu warto więc zapoznać się z ofertami różnych podmiotów działających na rynku wierzytelności i wybrać tę, która z naszej perspektywy będzie najbardziej korzystna, czy to pod względem sumy uwolnionych środków finansowych, czy też terminu ich uzyskania.