Obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021 r.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
do Umowy zlecenia windykacji wierzytelności.

Umowa obejmuje dochodzenie roszczeń Zleceniodawcy w zakresie prowadzonego przez
MAX INKASSO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, postępowania: ·polubownego, przedsądowego, sądowego oraz przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz poegzekucyjnego.

Rozdział I. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE

1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie dane niezbędne do realizacji postanowień umowy, a w szczególności dotyczące dłużnika i dokumenty dotyczące dochodzonego roszczenia oraz udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do podejmowania działań w jego imieniu.

2. Zleceniobiorca ustala w miarę możliwości pełne dane dłużnika, w szczególności jego aktualny adres.

3. Zleceniobiorca zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. wzywa dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

4. Zleceniobiorca podejmuje z dłużnikiem mediacje w sprawie ustalenia sposobu oraz terminu spłacenia świadczenia.

5. Zleceniobiorca w porozumieniu ze Zleceniodawcą zawiera ugodę pozasądową i nadzoruje wypełnienie jej postanowień przez dłużnika (w szczególności nadzoruje terminowość spłat w przypadku ratalnego spełniania świadczenia).

6. W przypadku, gdy działania polubowne nie przyniosą efektu w postaci zaspokojenia wierzyciela, Zleceniobiorca podejmuje działania przed Sądem.

Rozdział II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

7. Zleceniodawca na etapie przekazywania zlecenia do realizacji przekazuje Zleceniobiorcy wszystkie dokumenty związane z dochodzonym roszczeniem, mogące stanowić dowód w postępowaniu sądowym oraz udziela prawem przewidzianych pełnomocnictw dokonując równocześnie stosownej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Zleceniodawca, zatai przed Zleceniobiorcą związane ze sprawą fakty lub dowody, Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik sprawy. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy odpowiada jedynie za staranność podejmowanych działań.

8. Zleceniobiorca przygotowuje dokumenty, o których mowa w pkt.7- niezbędne pod względem formalno-prawnym do wytoczenia powództwa, stanowiące dowody w sprawie oraz przygotowuje pozew w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

9. Zleceniobiorca, korzystając z pomocy prawników, w tym także profesjonalnych pełnomocników podejmuje działania zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikom Zleceniodawcy.

Rozdział III. POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE

10. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie dane dłużnika niezbędne do realizacji postanowień umowy i tytuły wykonawcze lub egzekucyjne.

11. Zleceniobiorca wzywa dłużnika do dobrowolnego spłacenia świadczenia pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

12. Zleceniobiorca podejmuje z dłużnikiem negocjacje w sprawie ustalenia sposobu oraz terminu spłacenia świadczenia wynikającego z tytułu egzekucyjnego.

13. Zleceniobiorca w porozumieniu ze Zleceniodawcą ustala z dłużnikiem terminy spełnienia świadczenia i nadzoruje terminowość spłaty ustalonych rat pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W przypadku, gdy działania polubowne nie przyniosą efektu w postaci zaspokojenia wierzyciela, Zleceniobiorca podejmuje działania przed organem egzekucyjnym.

Rozdział IV. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

14. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy tytuł wykonawczy.

15. Zleceniobiorca sporządza wniosek egzekucyjny w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i kieruje do wybranej przez siebie kancelarii komorniczej.

16. Zleceniobiorca utrzymuje kontakt z komornikiem, udziela mu informacji dotyczących majątku dłużnika (w miarę ich posiadania) i zawiadamia Zleceniodawcę o przebiegu egzekucji.

Rozdział V. POSTĘPOWANIE POEGZEKUCYJNE

17. Gdy Zleceniodawca otrzyma postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji, Zleceniobiorca:
a) może traktować sprawę, jako zakończoną, nie doliczając żadnych dodatkowych kosztów,
b) może podejmować dodatkowe próby znalezienia majątku dłużnika w szczególności występując w imieniu wierzyciela w postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika,
c) może podejmować w dalszym ciągu próby sprzedania wierzytelności.

Rozdział VI. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

18. Poza obowiązkami wymienionymi w rozdziałach I do V niniejszej umowy Zleceniodawca jest obowiązany do:
a) wyznaczenia osoby do kontaktów ze Zleceniobiorcą.
b) przekazywania Zleceniobiorcy informacji o spłatach zadłużenia przez dłużnika w terminie 2 dni od wpłaty oraz o ewentualnie prowadzonych z nim bezpośrednich pertraktacjach.

Rozdział VII. WYNAGRODZENIE UMOWNE/Rozliczenia

19. Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić na rzecz Zleceniobiorcy opisaną w załączniku do umowy zlecenia windykacji, a wyrażoną w PLN opłatę oraz prowizję od każdej odzyskanej sumy, niezależnie od formy rozliczenia z dłużnikiem (m.in. wpłaty, kompensaty, egzekucji komorniczej, zwrotu towaru, potrącenia ustawowego i umownego, odnowienia, przejęcia długu, zaspokojenia przez osobę trzecią, zwolnienia z długu i innych przypadków wygaśnięcia roszczenia itp.) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Umowy doliczając każdorazowo stosowny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia.

20. Zleceniobiorca w terminie 7 dni od daty zapłaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wystawi fakturę VA T.

21. Od dnia złożenia zlecenia każda odzyskana kwota części lub całości zlecenia jest traktowana, jako efekt pracy Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczenia prowizji, choćby płatność przez dłużnika została dokonana bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela/ Zleceniodawcy.

22. W przypadku, gdy Zleceniodawca wypowie Umowę lub odstąpi od niej na etapie postępowania polubownego przedsądowego, sądowego, przedegzekucyjnego, egzekucyjnego lub poegzekucyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Zleceniobiorcy koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym w wysokości należnych kwot określonych w pozwie lub we wniosku egzekucyjnym, oraz zapłaci wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w pkt.19, liczone jak w przypadku ściągnięcia całości wierzytelności głównej i pobocznych.

23. Zleceniobiorca w żadnym przypadku nie pokrywa kosztów i opłat sądowych, kosztów pełnomocnictw, kosztów zastępstwa procesowego strony przeciwnej, oraz innych kosztów związanych z prowadzoną sprawą.
Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów niezbędnych do dochodzenia należności w tym m.in.: kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego, pokrywa koszty zaliczki komorniczej, opłat skarbowych oraz innych niezbędnych kosztów, za wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sadowym i egzekucyjnym na terenie Polski.

24. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego poza granicami Polski, zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy koszty zastępstwa procesowego wg norm właściwych w danym kraju, jeszcze przed wszczęciem tych postępowań.

25. W przypadku zawarcia przez Zleceniodawcę ugody, oprócz wynagrodzenia opisanego w pkt.19, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy koszty, o których mowa w pkt. 26 (dotyczy przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie sądowe). Natomiast w przypadku, gdy oddalenie powództwa nastąpi z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie określone w pkt.19 oraz koszty określone w pkt. 22.

26. Zleceniodawca zrzeka się w całości na rzecz Zleceniobiorcy kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w tytule egzekucyjnym lub wykonawczym oraz całości kosztów zastępstwa egzekucyjnego przyznanych przez organ egzekucyjny. Równocześnie upoważnia Zleceniobiorcę do wskazania we wniosku egzekucyjnym rachunku bankowego Zleceniobiorcy lub pełnomocnika procesowego prowadzącego sprawę Zleceniodawcy, jako miejsce płatności wyegzekwowanych od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego.

27. W przypadku, gdy zasądzone koszty z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym wpłyną na rachunek bankowy Zleceniodawcy zobowiązany jest on (bez wcześniejszego wezwania przez Zleceniobiorcę) do przekazania ich na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od daty ich otrzymania – doliczając stosowny podatek VAT, Zleceniobiorca w terminie 7 dni od daty otrzymania należności wystawi fakturę VAT. Dotyczy to również przypadku, gdy rozwiązano niniejszą Umowę.

28. Niezależnie od sposobu prowadzenia windykacji bądź poprzez zlecenie bądź poprzez fakt dokonania przelewu wierzytelności od Zleceniodawcy na Zleceniobiorcę, Zleceniodawca w każdym przypadku pokrywa zaliczkowo koszty opłat sądowych i skarbowych, tłumaczeń i innych opłat związanych z przyjęciem zlecenia (do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki),

29. W przypadku konieczności rozpoznania sporu pomiędzy Zleceniodawcą a jego dłużnikiem w sądzie innym niż właściwy dla Sądu Okręgowego Zleceniobiorcy lub pełnomocników procesowych, prowadzących w imieniu Zleceniodawcy postępowanie sądowe, Zleceniodawca pokryje koszty dojazdu pełnomocnika procesowego na rozprawy (wg stawek zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw pracy) lub w przypadku substytucji, pokryje koszty zastępstwa procesowego substytuta.

30. W przypadku, gdy dłużnik dokonał wpłaty bezpośrednio na rachunek Zleceniodawcy, wówczas Zleceniodawca zobowiązany jest (bez wcześniejszego wezwania przez Zleceniobiorcę) do przekazania ustalonej kwoty prowizji na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od daty jej otrzymania doliczając stosowny podatek według aktualnie obowiązującej stawki. Zleceniobiorca w terminie 7 dni od daty otrzymania należności wystawi fakturę VAT. Dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano niniejszą Umowę.

31. W przypadku, gdy Zleceniodawca zdecyduje się sprzedać należność, uczynić z niej przedmiot darowizny lub scedować prawa zeń wynikające na osobę trzecią lub zawrze z dłużnikiem ugodę – będzie to traktowane, jako efekt pracy Zleceniobiorcy z wszelkimi prawami do wynagrodzenia i innych opłat.

32. Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wszystkie opłaty i wynagrodzenia realizowane będą przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zleceniobiorcy faktury VAT lub noty obciążeniowej.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

33. Zleceniobiorca może umowę wypowiedzieć za 14 dniowym wypowiedzeniem – w przypadku, gdy:
a) roszczenie przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, okaże się być bezzasadne,
b) Zleceniodawca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania sądowego lub egzekucyjnego pomimo nieskutecznego postępowania polubownego,
c) Zleceniodawca nie wnosi w terminie należnych opłat,
d) Zleceniodawca nieterminowo uzupełnia inne braki formalne na etapie postępowania polubownego, sądowego, przedegzekucyjnego, egzekucyjnego lub poegzekucyjnego,
Zleceniodawca nie kontaktuje się ze Zleceniobiorcą, a w szczególności nie odpowiada na korespondencję Zleceniobiorcy lub nie przedstawia Zleceniobiorcy innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dokumentów lub informacji.
e) wierzytelności przekazane do windykacji, nie spełniają wymogów określonych w pkt.3 umowy zlecenia, do której sporządzono niniejsze Ogólne Warunki.

34. W przypadku rozwiązania przez Zleceniobiorcę umowy z powodów określonych w pkt. 33, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 19 oraz koszty określone w pkt. 22.

35. Wszelkie dane i informacje dotyczące wykonania niniejszej umowy są poufne i strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy również po zakończeniu umowy pod rygorem kary umownej w wysokości 20 000 zł.

36. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

37. W celu podniesienia efektywności działań zmierzających do spełnienia przez dłużnika Zleceniodawcy zobowiązania, świadczenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość współdziałania z innymi przedsiębiorcami oraz kancelariami prawniczymi, a także z instytucjami, osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. W takim przypadku pkt. 35 i 36 nie ma zastosowania wobec Zleceniobiorcy.

38. Zleceniodawca upoważnia do odwołania Zleceniobiorcę do pośredniczenia w przekazywaniu wpłat od dłużników oraz do wystawiania faktur VAT oraz not obciążeniowych bez podpisu odbiorcy i do kompensowania należności w drodze potrąceń.

39. Zleceniobiorca po potrąceniu należnego mu wynagrodzenia, przekaże odzyskane kwoty na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.

40. Niezależnie od wypowiedzenia zlecenia lub odstąpienia od niego, wszelkie wpłaty, niezależnie od formy rozliczenia z dłużnikiem (m.in. wpłaty, kompensaty, egzekucji komorniczej, zwrotu towaru, potrącenia itp.) dokonane w terminie sześciu miesięcy- od daty rozwiązania niniejszej umowy, traktowane będą, jako efekt pracy Zleceniobiorcy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy harmonogram spłat ustalono w trakcie trwania zlecenia – w takim przypadku wszelkie wpłaty będą traktowane, jako efekt pracy Zleceniobiorcy bez względu na okres trwania spłat). W przypadku zakończenia zlecenia, Zleceniodawca jest każdorazowo zobowiązany (bez dodatkowego wezwania) do informowania Zleceniobiorcy o dokonanych przez dłużnika rozliczeniach oraz do zapłacenia wynagrodzenia prowizyjnego zgodnie z rozdziałem VII niniejszych warunków ogólnych.

41. W przypadku, gdy Zleceniodawca zatai przed Zleceniobiorcą dokonanie jakiekolwiek wpłaty przez dłużnika, zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty określonej w pkt.22.

42. Zleceniodawca z chwilą przekazania zlecenia Zleceniobiorcy powstrzyma się od prowadzenia własnych działań windykacyjnych w przekazanej sprawie.

43. Sprawy zlecone w ramach niniejszej umowy nie mogą być jednocześnie prowadzone przez inne firmy windykacyjne lub kancelarie prawne pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 19 i kosztów, o których mowa w pkt. 22.

44. W przypadku, gdy Zleceniodawca wystawiać będzie notę odsetkową dla dłużnika zobowiązuje się on do przyjęcia do rozliczeń daty wpływu na konto Zleceniobiorcy kwoty głównej, jako podstawy do naliczenia noty odsetkowej.

45. Jako wykonanie niniejszej umowy strony uznają ostateczne wzajemne rozliczenie się i przekazanie wszystkich przysługujących obu stronom środków pieniężnych.

46. W przypadku przekazania zleceniobiorcy przez zleceniodawcę sprawy, której termin przedawnienia upływa w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Zleceniobiorca wyłącza swoją odpowiedzialność za przedawnienie roszczenia objętego zleceniem windykacji.

47. Zleceniobiorca, po wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań płatniczych przez Zleceniodawcę, niezwłocznie zwraca oryginały wszelkich dokumentów dotyczących prowadzonego zlecenia.

48. Wszelkie zmiany Umowy, której integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności; zmiany formularza Umowy oraz jej załączników wraz z ogólnymi warunkami wymagają dla swej ważności akceptacji przez zarząd Zleceniobiorcy.

49. W przypadku nieterminowego uregulowania należności wobec Zleceniobiorcy, zostaną naliczone odsetki w maksymalnej, dopuszczanej prawej wysokości. Koszty dochodzenia należnej Zleceniobiorcy prowizji będą pokryte przez Zleceniodawcę.

50. W sprawach nieuregulowanych Umową, której integralną częścią są niniejsze Warunki Ogólne, będą zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

51. Sprawy sporne strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby lub oddziału Zleceniobiorcy.