Baza najczęściej zadawanych pytań dotyczących długów, windykacji oraz postępowań upadłościowych spółek.

Aby pomóc poszerzyć wiedzę naszych klientów przygotowaliśmy bazę materiałów i najczęściej poruszanych tematach dotyczących postępowań upadłościowych spółek, dłużników, windykacji i tematów pochodnych.

W dniu 24 marca 2020 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. 

Są to bez wątpienia zmiany korzystne, bo jak wskazuje zmieniony nowelą przepis art. 2 ustęp 2:

 “Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, nie zaś tak jak do tej pory, po to by zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.”

Ustawodawca objął więc parasolem ochronnym niewypłacalnych dłużników, dając im możliwość umorzenia długów w postępowaniu upadłościowym. 

Upadłość konsumencka, a stan niewypłacalności

Nowe brzmienie ustawy upadłościowej wpłynęło na warunki ogłoszenia upadłości, które nie są już tak drastyczne, jak miało to miejsce poprzednio. 

Podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nadal niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednak sąd powinien przychylnie spojrzeć na wniosek dłużnika bez względu na okoliczności, które doprowadziły go do bankructwa. 

W poprzednim stanie prawnym dłużnik, który swym rażącym działaniem, zaniechaniem lub niedbalstwem doprowadził do stanu niewypłacalności mógł liczyć na oddłużenia jedynie wówczas, kiedy sąd zastosował wobec niego zasady humanitaryzmu lub względy słuszności. Musiały więc zajść szczególne okoliczności tj. trwała utrata możliwości zarobkowych (przewlekła, ciężka choroba lub kalectwo), by sąd orzekł upadłość dłużnika. 

Zawinione działanie dłużnika, a szansa na upadłość konsumencką 

Dziś, nawet dłużnik z niechlubną historią może liczyć na upadłość konsumencką. Jego wina będzie brana pod uwagę dopiero w drugim etapie postępowania, czyli przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. 

Niestety nadal, jeśli sąd dopatrzy się ewidentnego zawinienia dłużnika w drugim etapie postępowania może zakończyć sprawę bez oddłużenia. 

Powyższe wynika z regulacji art. 491(14) ustawy Prawo upadłościowe, który wskazuje, że:

“Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.” 

Jednakże jeśli sąd uzna, że przemawia za tym zarówno postawa dłużnika, jak i interes wierzycieli przyjmie plan spłaty, dając dłużnikowi szansę na oddłużenie mimo jego ewidentnej winy. 

W tych okolicznościach plan spłaty może zostać wydłużony z 3 lat do 7. 

Po tym czasie nieuregulowane zobowiązania dłużnika zostaną umorzone. 

Drugim przypadkiem, kiedy sąd nie oddłuży dłużnika będzie okoliczność, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań – chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przedsiębiorca, a upadłość konsumencka 

Zmiany w ustawie upadłościowej to również duża szansa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którym nie powiodło się w interesie.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może złożyć wniosek o upadłość na takich samych zasadach, jak osoba, która nigdy działalności gospodarczej nie prowadziła. Co więcej podlega takiej samej ochronie przed bezdomnością, jak konsument. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku, mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. Upadły dłużnik otrzyma środki na pokrycie kosztów najmu mieszkania przez okres od 12 do 24 miesięcy. 

Podsumowując:

Upadłość konsumencka po ostatnich zmianach legislacyjnych, stała się szansą na oddłużenie nie tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale również dla przedsiębiorców.

Dlatego jeśli straciłeś płynność finansową, wierzyciele pukają do Twoich drzwi żądając natychmiastowej spłaty należności, a komornicy chcą zlicytować Twój majątek, skontaktuj się z Fundacją Zero.org.pl i zyskaj szansę na oddłużenie. Kadra specjalistów i ekspertów w branży prawo pomoże Ci wygrać batalie z długami.

Przedawnienie długów dość często kojarzy się z unieważnieniem i zniknięciem zobowiązania. W rzeczywistości przedawniony dług nadal istnieje. Upływ terminu przedawnienia rodzi jednak zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela pewne skutki. 

Warto je poznać bez względu na okoliczność, po której jest się stronie. 

Sprawdź, jakie terminy przedawnienia obowiązują obecnie. 

Dowiedz się, jakie skutek niesie upływ terminu przedawnienia należności oraz poznaj sposoby na zatrzymanie bieg terminu przedawnienia roszczenia.  

Przedawnienie roszczeń – terminy 

Przepis art. 118 kodeksu cywilnego jest przepisem ogólnym traktującym o przedawnieniu roszczeń. Zgodnie z jego zapisem:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

Sześć i trzy lata, to terminy ogólne. Natomiast przepisy szczególne traktują również o innych terminach przedawnienia. 

Najpopularniejsze terminy przedawnienia roszczeń, z którymi spotykamy się w życiu codziennym:

1 rok – mandat, roszczenia z tytułu umowy przewozu, roszczenia  z przedwstępnej umowy sprzedaży, roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury

2 lata – roszczenia z tytułu umowy sprzedaży, roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy, roszczenia z tytułu umowy o dzieło, usługi telekomunikacyjne, debet na koncie, roszczenia wynikających z umowy rachunku bankowego, należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

3 lata – należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami, o zwrot lub zapłatę kaucji, zaliczki lub przedpłaty, roszczenia z tytułu umowy o pracę, roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej, zobowiązania z umowy kredytu i pożyczki, zadłużenie z tytułu czynszu, zadłużenie na karcie kredytowej

5 lat – zobowiązania podatkowe  – podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, długi spadkowe

6 lat – roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju. 

Przedawnienie roszczenia – jakie rodzi skutki?

Przedawnienie roszczenia przynosi dłużnikowi szansę skutecznej obrony przed obowiązkiem zwrotu nieuregulowanej należności. Co prawda przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, jednakże po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. 

Pozew o zapłatę przedawnionego długu przeciwko konsumentowi zostanie z urzędu przez sąd oddalony.  

W innych przypadkach (kiedy stroną nie jest konsument) sąd oddali pozew na zarzut dłużnika. Wówczas powód zostaje uznany za stronę przegraną w sporze. 

Po przedawnieniu wierzyciel, który chce odzyskać swoją należność może próbować znaleźć porozumienie z dłużnikiem na drodze polubownej (pozasądowej). Może również zaangażować w odzyskanie należności profesjonalną firmę windykacyjną. 

Wierzyciel ma również prawo ujawnić przedawniony dług na giełdzie wierzytelności, proponując jego sprzedaż. Natomiast dane zobowiązanego może upublicznić w BIK i w innych rejestrach dłużników. 

Wpisanie zadłużenia do bazy dłużników może skutecznie zachęcić dłużnika do rozliczenia się z wierzycielem. Negatywne informacje mogą bowiem zdyskwalifikować dłużnika w oczach potencjalnych klientów, uniemożliwić mu zaciąganie pożyczek i zawieranie umów gospodarczych. 

Przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności

Bieg terminu przedawnienia roszczenie może zostać przerwany zarówno na skutek podjętych przez wierzyciela, jak i dłużnika działań. 

Do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia może dojść przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji. Przerwany bieg przedawnienia biegnie na nowo, dając wierzycielowi ponowną szansę na odzyskanie długu, wszczęcie kolejnej sprawy sądowej bądź egzekucyjnej i podjęcie skutecznego procesu windykacji. 

Przedsiębiorcy, którzy wierzą w możliwość kontynuacji współpracy z kontrahentem, kiedy ten spóźnia się z uregulowaniem należności, w pierwszej kolejności starają się polubownie regulować sprawy zadłużenia.

Dopiero po upływie kilku, często nawet kilkunastu dni od terminu zapłaty danej należności, próbują podjąć kontakt z dłużnikiem. 

W pierwszej kolejności wysyłają do niego wiadomości e-mail lub sms. Dopiero po kolejnych dniach wykonują telefon, chcąc negocjować z dłużnikiem warunki spłaty długu. Często są jednak w kropce, bo ich dłużnik świadomie unika kontaktu. Liczne próby porozumienia nie przynoszą skutku. 

Pozostawienie ostatniego słowa nierzetelnemu dłużnikowi może wpłynąć na utratę płynności finansowej wierzyciela. Dlatego przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, micro, czy średnią firmę, której byt zależy od odzyskania długu, powinien podjąć współpracę z podmiotem doświadczonym w prowadzeniu skutecznych procesów windykacji i w ten sposób zyskać szansę na odzyskanie zaległości. 

Umowa o świadczenie usług windykacyjnych 

Wierzyciel może zlecić ściągnięcie długów firmie windykacyjnej, zawierając z nią jedną z trzech umów:

 • umowę zlecenia windykacji
 • umowę o powierniczy przelew wierzytelności 
 • umowę przelewu wierzytelności. 

Najczęściej wybieraną, bo najkorzystniejszą umową dla obu stron jest umowa powierniczego przelewu wierzytelności. Nie wymaga ona udzielania pełnomocnictwa, jej skutkiem jednak jest przekazanie praw do majątku wierzyciela wtórnego wierzytelności w celu jej realizacji od dłużnika. Działania podjęte przez firmę windykacyjną prowadzone są w imieniu podmiotu nabywającego wierzytelność, lecz na rzecz wierzyciela pierwotnego. 

Zasady prowadzenia czynności windykacyjnych 

Funkcjonujące na polskim rynku firmy windykacyjne, zobowiązane są działać i prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

Każdy proces windykacji długu może składać się z trzech opracowanych etapów:

 1. Windykacja polubowna, która ma na celu zawarcie ugody lub porozumienia na spłaty ratalne lub też całkowitą spłatę zadłużenia. Główne narzędzia używane na tym etapie przez windykatorów to wysyłanie wezwań do zapłaty lub monitów, windykacja telefoniczna oraz windykacja terenowa. Częstotliwość i sposób prowadzenia czynności windykacyjnych podejmowanych wobec dłużnika nie powinny być dla niego nadmiernie uciążliwe oraz nie mogą nosić znamion szykany, w przeciwnym razie dłużnik może zaskarżyć działanie windykatora składając na niego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania. 
 2. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie dłużnika – koszty opłaty skarbowej, opłaty sądowej oraz zastępstwa prawnego za czynności adwokata lub radcy prawnego. Otrzymanie nakazu zapłaty/wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności nie stanowi jednak gwarancji odzyskania pieniędzy przez wierzyciela, dlatego firmy windykacyjne również na tym etapie postępowania, kierują do dłużnika kolejne wezwania do zapłaty i propozycje zawarcia ugody/porozumienia. 
 3. Skierowanie sprawy do komornika sądowego. Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym może wskazać majątek dłużnika, który ma zostać zajęty na poczet spłaty zasądzonej przez sąd należności, świadczeń ubocznych min. odsetek oraz kosztów sprawy i reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.  

Wybór sposobu windykacji 

Dobór narzędzi windykacyjnych powinien być dostosowany do kilku czynników. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć sytuację dłużnika, min. czy jest to osoba fizyczna (konsument), przedsiębiorca, czy spółka oraz czy chce podjąć współpracę i zawrzeć ugodę, czy jednak unika kontaktu z wierzycielem i windykatorem. 

Drugim kryterium jest wiek zadłużenia oraz zbadanie czy nie doszło do przedawnienia należności. Długu, który uległ przedawnieniu nie da się skutecznie odzyskać – dłużnik posiada narzędzia prawne, dzięki którym zyskuje możliwość uchylenia się od obowiązku zapłaty przedawnionej należności. 

Przy przedawnionych długach jedyną szansą na odzyskanie części należności może być sprzedaż wierzytelności. 

Decyzję o sprzedaży wierzytelności lub prowadzeniu dalszej windykacji należy podjąć po przeanalizowaniu sprawy z doświadczonym windykatorem. 

Problem z nierzetelnym kontrahentem, nieuregulowane płatności za wystawione faktury pomimo telefonów upominawczych oraz wezwań do zapłaty, to historie, które zna większa część przedsiębiorców prowadzących biznesy. 

Droga do odzyskania pieniędzy może nie był łatwa. Część dłużników skutecznie uchyla się od obowiązku zapłaty należności, przede wszystkim przez długie miesiące zwodząc wierzyciela obietnicami zapłaty długu. 

Przez ten czas dłużnicy mają możliwość upłynnienia swojego majątku, spieniężenia wartościowych rzeczy, zamknięcia interesów min. przepisując je na innych członków rodziny. 

Aby odzyskać należności należy podjąć szybką i skuteczną windykację. Kwestią do rozważenia pozostaje jednak pytanie, czy prowadzić windykację samodzielnie, czy ściągnięcie długu zlecić firmie windykacyjnej. 

Samodzielna windykacja długu, czy jest skuteczna

Rozgoryczony wierzyciel może podjąć samodzielną walkę z dłużnikiem, naciskając go, by uregulował należność. Samodzielnie prowadzona windykacja może okazać się jednak trudna i nieskuteczna, kiedy dłużnik świadomie uchyla się od obowiązku zapłaty. 

Brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty, nieodbieranie telefonów oraz nie odpowiadanie na wiadomości sms, może być świadectwem złych zamiarów nierzetelnego kontrahenta. 

Wówczas wiadomo już, że samodzielna windykacja nie przyniesie skutku i nie pozostaje nic innego niż złożenie pozwu do sądu. 

Zlecenie windykacji długu zewnętrznej firmie 

Profesjonalne firmy zajmujące się windykacją trudnych długów, zatrudniają wyspecjalizowanych pracowników posiadających doświadczenie w docieraniu i negocjowaniu z dłużnikami. 

Pierwszym etapem miękkiej windykacji jest dotarcie do dłużnika i podjęcie starań polubownego rozwiązania sprawy nieuregulowanych należności. 

Część spraw kończy się właśnie na tym etapie, bowiem większość dłużników pragnie uniknąć kosztownych spraw sądowych. 

Jeśli dłużnik chce współpracować, nie ma jednak środków na dokonanie jednorazowej spłaty należności, dochodzi do zawarcia ugody w przedmiocie odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia płatności na raty. 

W sytuacji, kiedy dłużnik nie wykazuje chęci zawarcia porozumienia ani spłaty długu, rozpoczyna się etap tzw. windykacji twardej. Jej skutkiem jest wpisanie dłużnika do rejestru osób zadłużonych, a sprawa długu zostaje skierowana do sądu. 

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego w sprawę odzyskania należności zaangażowany zostaje komornik. Sądowy organ egzekucyjny ma prawo dokonać zajęcia majątku dłużnika, a na wniosek wierzyciela również należących do dłużnika nieruchomości. 

Co wybrać samodzielną windykację, czy windykację prowadzoną przez firmę

Samodzielna windykacja ma jeden plus – nie wiąże się z kosztami. Może okazać się jednak czasochłonna i nieskuteczna. Natomiast ściągnięcie długu przez firmę windykacyjną odbywa się na podstawie opracowanych, efektywnych szablonów. 

Profesjonalny windykator może: 

 • dotrzeć do dłużnika i bez niepotrzebnych emocji prowadzić z nim negocjacje dotyczące warunków i terminu spłaty zadłużenia 
 • wysyłać na koszt dłużnika ponaglenia i wezwania do zapłaty 
 • odwiedzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania
 • rozmawiać z dłużnikiem o dalszych planach windykacyjnych w przypadku zaniechania spłaty długu, tj. wystawienie długu na giełdzie, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie do egzekucji komorniczej i obciążeniu dłużnika kosztami obu spraw. 

Podsumowując:

Jeśli byt Twojej firmy zależy od tego, czy kontrahenci wywiążą się z płatności, to ze zleceniem windykacji profesjonalnej i doświadczonej firmie nie należy zwlekać.

Usługi windykacyjne uratowały niejedną firmę przed utratą płynności finansowej, kiedy samodzielne próby porozumienia się z nierzetelnym kontrahentem okazały się nieskuteczne. 

Skuteczny proces windykacji może zapobiec powstawaniu problemów finansowych Twojej firmy także w dobie epidemii wirusa COVID-19.  Przestań być bierny na wydłużające się terminy płatności – podejmij współpracę z kadrą specjalistów z Max Inkasso.

Odsetki jako świadczenia uboczne (akcesoryjne) są ściśle powiązane ze świadczeniem głównym. Ich byt zależy od istnienia zobowiązania podstawowego. Jednak prawo żądania zapłaty odsetek nie wygasa wraz z uregulowaniem zobowiązania podstawowego. 

Roszczenie o zapłatę nieuregulowanych odsetek może być dochodzone na drodze postępowania sądowego. 

Aby prawidłowo obliczyć wysokość odsetek, warto znać obecnie obowiązujące stawki, co nie jest sprawą łatwą, bowiem w ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia ze zmianami wysokości odsetek. 

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła kolejną decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 punkty %

Powyższe wpłynęło na wysokość obowiązujących stawek odsetek uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Przez częste zmiany część osób nieobeznanych w przepisach prawa oraz niestudiujących biegle księgowości ma problem z prawidłowym wyliczeniem odsetek. 

Aby rozwiać wątpliwości i ułatwić praktykę Fundacja Zero.org.pl przygotowała mini poradnik – Wszystko o odsetkach.

Sprawdź, jakie stawki odsetek obowiązują w 2020 roku.

Rodzaje odsetek i ich wysokości po 9 kwietnia 2020 roku 

Od dnia 9 kwietnia 2020 roku, czyli od daty wejścia w życie  ostatnich zmian w zakresie odsetek w obrocie prawnym funkcjonują: 

 1. odsetki ustawowe zwane również kapitałowymi w wysokości 4% uregulowane przepisami kodeksu cywilnego, w art. 359, który stanowi:

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.”

 • odsetki maksymalne zwane również odsetkami kapitałowymi 8% uregulowane przepisami kodeksu cywilnego, w art. 359, który stanowi iż:

§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 • odsetki umowne zwane kapitałowymi wynikające z art. 359§2(1) i (2) kodeksu cywilnego. Ich wysokość nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych wynoszących obecnie 8%.
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 6%, których podstawą prawną jest  art. 481 kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

 • odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 12% i zostały uregulowane art. 481 kodeksu cywilnego, który stanowi, że : 

§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

 • odsetki umowne za opóźnienie uregulowane przepisami kodeksu cywilnego w art. 481 § 2(1)i (2). Ich wysokości nie może przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie i wynosi maksymalnie 12%.
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym uregulowane przepisami art. 4 ust. 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ich wysokość wynosi  9,5%.
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym uregulowane w art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ich wysokość wynosi 11,5%.

Przepisy niniejszej ustawy stanowią, że:

– w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki za opóźnienie są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych;

– w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki za opóźnienie są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych.