Jak przebiega procedura windykacji należności cywilnoprawnych?

Procedura windykacji należności cywilnoprawnych – jak sama nazwa wskazuje – odnosi się do odzyskiwania długów powstałych ze stosunków cywilnoprawnych, w szczególności dochodów z najmu, sprzedaży mienia, dzierżawy oraz innych umów i opłat dokumentowanych fakturami, rachunkami oraz innymi dokumentami stanowiącymi podstawę do zapłaty.

Procedura windykacji należności cywilnoprawnych może się nieco różnić w zależności od jednostki administracji publicznej oraz tego, czy dług dotyczy np. urzędu miasta, czy osoby prywatnej wynajmującej należącą do siebie nieruchomość. Jaką formę procedura windykacji należności cywilnoprawnych przyjmuje w urzędzie miasta?

Windykacja należności cywilnoprawnych

W stosunku do dłużników nie dotrzymujących terminów regulowania należności w terminie 60 dni od daty ich wymagalności zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne. W przypadku jednostek administracji miejskiej prowadzeniem postępowania najczęściej zajmuje się odpowiedni wydział, może to być Wydział Finansowy. W przypadku powstania zaległości w zakresie należności cywilnoprawnych, także tych wynikających z ustaleń umowy cywilnej lub innych dokumentów określających obowiązek zapłaty we wskazanym wcześniej terminie 60 dni od daty powstania zaległości osoba odpowiedzialna za analizę stanu należności zobowiązana jest do przygotowania i przekazania dłużnikowi wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Procedura windykacji rozpoczyna się więc od skutecznego dostarczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty zawierającego kwotę długu, termin zapłaty oraz informację o przekazaniu sprawy do sądu oraz o współpracy gminy z Krajowym Rejestrem Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A.. Co dalej? Czy nieuregulowanie należności we wskazanym terminie faktycznie skutkuje skierowaniem sprawy na drogę sądową?

Jeśli należność nie zostanie zapłacona możemy się spodziewać kolejnego wezwania do zapłaty. Kolejne przedsądowe wezwanie do zapłaty zostanie przygotowane i wysłane w terminie 30 dni po upływie wskazanego w pierwszym piśmie terminu zapłaty. Po raz kolejny zostaniemy poinformowani o tym, że niezapłacenie należności we wskazanym terminie będzie skutkowało skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Podobnie jak w poprzednim piśmie w kolejnym wezwaniu również znajdziemy informację o współpracy gminy z Krajowym Rejestrem Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. Tym razem wezwanie jest ostateczne, a po upływie 30 dni od daty jego odbioru sprawa zostanie skierowana do sądu.

Czy możemy liczyć na polubowne załatwienie sprawy?

Podobnie jak inne formy windykacji, procedura windykacji należności cywilnoprawnych jest ukierunkowana na skuteczność, a więc fatyczne odzyskanie długu. Oznacza to, że na każdym etapie prowadzenia postępowania windykacyjnego możliwe jest polubowne załatwienie sprawy, np. przez rozłożenie należności na możliwe do spłaty raty. Dodatkowo, mamy prawo zgłosić uwagi dotyczące obowiązku zapłaty należności, jednocześnie oczekując wyjaśnienia sprawy. Najważniejsze w całej procedurze jest nieunikanie kontaktu z wierzycielem.