Windykacja należności w praktyce.

Instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej funkcjonowała od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Współcześnie mianem windykacji określany procedurę dochodzenia własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja jest działaniem w pełni legalnym i dopuszcza podejmowanie wszelkich kroków, które mają na celu odzyskanie długu, o ile nie łamią one obowiązującego stanu prawnego. Co to oznacza w praktyce?

Podział czynności windykacyjnych

Czynności windykacyjne dzieli się na windykację polubowną i windykację sądową. Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. Windykację sądową wdraża się w przypadkach, w których dłużnik nie chce z nami współpracować. Sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty.
Wyrok sądowy stanowi podstawę do egzekucji komorniczej, która jest wszczynana na wniosek wierzyciela. Warto przy tym pamiętać, że egzekucja komornicza nie stanowi gwarancji odzyskania długu. W sytuacji, w której komornik stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem umorzy postępowanie ze względu na bezskuteczność. Oczywiście na tym nie kończą się kroki prawne, które możemy podejmować na drodze do
odzyskania naszych pieniędzy. Z chwilą umorzenia postępowania przysługuje nam prawo złożenia wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej. Dodatkowo możemy wnioskować do sądu o wyjawienie majątku dłużnika lub rozpocząć współpracę z detektywem specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Windykacja polubowna w praktyce

Najbardziej korzystne zarówno z perspektywy wierzyciela, jak i dłużnika jest rozwiązanie problemu w postępowaniu polubownym. Strony mogą wspólnie określić harmonogram spłaty wierzytelności, nie korzystając z pomocy osób trzecich, lub wręcz przeciwnie, skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykującej. W praktyce współpraca z firmą windykacyjną przekłada się na znacznie wyższą skuteczność postępowania polubownego. Wynika to z autorytetu, jaki windykatorzy wzbudzają w oczach dłużnika, jak również możliwości prowadzenia rozmów i negocjacji bez emocji.

Wśród licznych zalet windykacji polubownej, obok niższych kosztów samego postępowania wskazuje się m.in.:

  • stworzenie warunków do dalszej współpracy wierzyciela i dłużnika w przestrzeni biznesowej (dotyczy przede wszystkim windykacji w obszarze B2B),
  • brak negatywnych konsekwencji dla wizerunku firmy dochodzącej swoich praw (dotyczy przede wszystkim windykacji w obszarze B2C, która jest szczególnie delikatna ze względu na społeczne postrzeganie wierzyciela jako negatywnej postaci postępowania windykacyjnego).

Windykacja sądowa w praktyce

Windykacja sądowa wiąże się z dodatkowymi kosztami procesu sądowego oraz kosztami komorniczymi. W przypadku, w którym dłużnik dysponuje majątkiem koszty sądowe i komornicze są egzekwowane z jego majątku. W sytuacji, w której komornik stwierdzi, iż dłużnik majątkiem nie dysponuje kosztami postępowania komorniczego zostaje obciążony wierzyciel.